KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Derkoset Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “Derkoset”), www.mrecete.com internet sitesi (“Sitemiz”) aracılığıyla medikal ürün satışı yapan bir şirkettir. Derkoset olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerinin gizliliği başta olmak üzere bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), kişisel verilerinizi nasıl ve niçin topladığımız, işlediğimiz, sakladığımız ve kimlere hangi sebeple aktardığımız konularında Derkoset kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerinizi Ne Zaman Topluyoruz?

Aşağıdaki durumlarda sizden, kullanmış olduğunuz cihazlarınızdan, kamuya açık platformlardan ve sosyal medya hesaplarınızdan veya anlaşmalı olduğumuz diğer kişi ve kurumlar ya da yetkili kamu kurum ve kuruluşları kanalıyla dijital veya fiziki olarak yazılı, sözlü ya da ses kaydı biçiminde kişisel verilerinizi toplayabiliriz:

 1. Sitemizi ziyaret ettiğinizde,
 2. Sitemize üye olduğunuzda veya üye olmamanıza rağmen sipariş vermek istediğinizde,
 3. Müşteri hizmetlerimiz, sosyal medya hesaplarımız veya diğer iletişim kanalları üzerinden bizimle iletişime geçtiğinizde.

2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 1. Sitemizi ziyaret ettiğinizde işlediğimiz verileriniz: IP adresiniz, ziyaretinizin süresi ve uzunluğu, yaptığınız ziyaret sayısı, hangi formları kullandığınız, arama ayarlarınız, görüntüleme ayarlarınız, Sitemizdeki favori ayarlarınız ve cihazınıza ilişkin bilgiler Sitemizi ziyaret ettiğinizde işlenir.
 2. Sitemize üye olduğunuzda veya üye olmamanıza rağmen sipariş vermek istediğinizde işlediğimiz verileriniz: Sitemizde üyelik işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için ad, soyad, elektronik posta adresi, adres bilginiz ile telefon numaranız gibi kimlik ve iletişim bilgilerinizi işlemekteyiz. Bu verileriniz Sitemize üye olmadan sipariş vermek istediğinizde de tarafımızca işlenmektedir.
 3. Bizimle iletişime geçtiğinizde işlediğimiz verileriniz: Ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası, mesaj içeriği, sosyal medya kullanıcı hesabı bilgileriniz vb. kimlik ve iletişim verilerinizi bizimle iletişime geçtiğinizde işleyebiliriz.

3. Kişisel Verilerinizi Niçin İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla elde edebilir, kaydedebilir, depolayabilir, muhafaza edebilir, değiştirebilir, yeniden düzenleyebilir, açıklayabilir, aktarılabilir, elde edilebilir hale getirebilir, sınıflandırılabilir veya kullanılması engelleyebiliriz:

 1. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanun (“5651 sayılı Kanun”) başta olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülen hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 2. Derkoset Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek taraf olduğunuz sözleşmenin kurulması ve ifasını sağlamak,
 3. Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizin doğrulanmasını sağlamak,
 4. İnternet sitemizi ve uygulamalarımızı geliştirmek, kullanıcı deneyimini iyileştirmek, güvenilirliğini artırmak, çevrimiçi varlığımızı yönetmek,
 5. Hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve pazarlama yapmak, ilginizi çekebilecek promosyonların belirlenmesi, memnuniyet anketleri düzenlenmesi,
 6. Çağrı merkezi ve operasyon gibi dahili amaçları gerçekleştirmek,
 7. Şirketimiz bünyesindeki birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliği sağlamak ve geliştirmek,
 8. Finans, muhasebe ve lojistik işlerini yürütmek,
 9. Sorun, talep ve haklarınızı ileri sürebilmeniz için etkili müşteri hizmetleri ağını kurmak, işletmek ve çözmek,
 10. Üyelik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni gibi politika ve prosedür değişikliklerinde sizleri bilgilendirmek,
 11. Şirkete ait elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğini sağlamak.

4. Verilerinizi Hangi Hukuki Temele Dayanarak İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi sadece KVKK uyarınca geçerli bir hukuki sebebin bulunması halinde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi toplama amacımızla uyumlu olarak ve belirttiğimiz hukuki sebeplere dayanarak işleriz:

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde öngörülen kişisel verileriniz kanun gereği işlenmektedir. Örneğin 5651 sayılı Kanun uyarınca internet sitemize giriş yaptığınızda elde edilen trafik verileriniz tarafımızca işlenmektedir.

Sözleşmenin Kurulması ve İfası

Derkoset Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ettiğinizde Derkoset ile aranızda bir sözleşme kurulmuş olur. Derkoset, Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması ve Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükleri yerine getirebilmek için kimlik, iletişim, finans vb. verilerinizi işlemektedir.

Hukuki Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi

Yürürlükteki mevzuat uyarınca Derkoset’e yükümlülük getiren düzenlemelere uyabilmek amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Örneğin Cumhuriyet Başsavcılıklarının veya mahkemelerin talebi üzerine kimlik ve iletişim bilgileriniz ile sipariş geçmişiniz gibi verileriniz paylaşılabilir.

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatinin Bulunması

Temel hak ve hürriyetlerinize zarar vermemek kaydıyla, uygulamalarımızın daha verimli ve etkili çalışmasını sağlamak, uygulama ve elektronik sistemlerimizin güvenliğini korumak gibi meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Zorunlu Olması

Kişisel verileriniz bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması sebebiyle işlenebilmektedir. Örneğin bir davanın açılması veya sizin tarafınızdan açılmış bir davaya cevap verilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenir.

İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş Olması

Veri sahibi olarak sizin tarafınızdan aleni hale getirilen verileriniz Derkoset tarafından işlenebilmektedir. Örneğin Derkoset’e ait iletişim kanalları aracılığıyla aleni hale getirdiğiniz veriler sorun ve şikayetlerinizi çözmek ve sizinle iletişime geçmek üzere işlenebilir.

Açık Rıza

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, tarafımızca sunulan hizmetlerin, özel teklif ya da kampanyaların tanıtılması ancak açık rızanızın bulunması halinde mümkündür. Ticari elektronik ileti gönderimi konusunda açık rıza vermiş olmanız halinde, kişisel verilerinizi bu rızanız çerçevesinde; size hizmetlerimizin, özel teklif ya da kampanyalarımızın tanıtımı, pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve anket uygulamaları amacıyla işleyebilir, bu kapsamda SMS veya elektronik posta gönderebiliriz.

5. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Niçin Aktarıyoruz?

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4 ve 8. maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda işbu Aydınlatma Metni’nin 3 numaralı maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla

 1. çalışanlarımıza,
 2. topluluk şirketlerimize,
 3.  iş ortaklarımıza,
 4.  tedarikçilerimize,
 5. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemeler gibi resmî kurumlara ve yargı makamlarına

aktarabiliriz.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler, mevzuatta başka bir düzenleme bulunmadığı sürece, yalnızca aktarma amacı ile sınırlı olarak kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak;

 1. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 13’üncü maddesi gereğince, kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, bu talebinizi, Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yazan talimatlara uygun olarak doldurmak suretiyle;

 1. Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. T.Kent Sit. A16 Blok No: 10N/Z04 Esenler/İstanbul adresine kimliğinizi tespit etmeye yarayan belgeler ile bizzat veya noter kanalıyla ya da
 2. [•] kayıtlı elektronik posta adresimize kayıtlı elektronik posta (KEP) ile veya
 3. [•] elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak

Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

DERKOSET ÇEREZ POLİTİKASI

Derkoset Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Derkoset”) tarafından hazırlanan işbu Derkoset Çerez Politikası ("Politika”) ile amaçlanan www. .com alan adlı internet sitesi ("Sitemiz”) üzerinden çerezler vasıtası ile elde edilen kişisel veriler hakkında Sitemiz ziyaretçilerini ("Ziyaretçiler”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK”) 10'uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca aydınlatmaktır.

A. Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Derkoset tarafından Sitemiz üzerinde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Sitemizin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla Ziyaretçilere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • Sitemizi iyileştirmek, Sitemiz üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri Ziyaretçilerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • Sitemizin, Ziyaretçilerin ve Derkoset’in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,
 • Ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ilgi alanlarıyla bağlantılı reklamcılık ve pazarlama faaliyeti yürütmek.

B. Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

B.1. Sürelerine Göre Çerezler

Oturum Çerezleri: Ziyaretçilerin Sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Oturum çerezleri zorunlu ve birinci taraf çerezlerdendir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Sitemizin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler: Sitemizin işlevselliğini artırmak, Ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri Sitemizi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde Sitemizi aynı cihazla tekrar ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir. Bu sayede Sitemizi daha önce ziyaret edip etmediğiniz anlaşılır ve gösterilecek olan içerik bu doğrultuda belirlenir.

B.2. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler

Kesinlikle Gerekli Çerezler: Kesinlikle gerekli çerezler Sitemizin çalışması için zorunlu olan ve kapatılması mümkün olmayan çerezlerdir. Kesinlikle gerekli çerezler, Ziyaretçilerimizin talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Örneğin Sitemize üyelik kaydı yapabilmek için kullanmış olduğunuz formların doldurulması kesinlikle gerekli çerezler aracılığıyla mümkün olmaktadır.

Analitik Çerezler: Sitemizi ziyaret edenlerin sayıları, Sitemizde görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri, sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. Analitik çerezler zorunlu ve birinci taraf çerezlerdendir.

İşlevsel Çerezler: İşlevsel çerezler, Sitemizin daha işlevsel ve kişisel bir şekilde kullanmanıza olanak sağlar. Çerez tercihleriniz ile dil tercihinizin hatırlanması işlevsel çerezler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. İşlevsel çerezler zorunlu ve birinci taraf çerezlerdendir.

Reklam ve Pazarlama Çerezleri: Reklam ve pazarlama çerezleri tercih ve ilgi alanlarınıza uygun ürün sunmak amacıyla kullanılmakta olup reklam ortaklarımız tarafından yerleştirilen üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler reklam ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve ilgili reklamları göstermek için kullanılır.

Dönemsel olarak değişen ihtiyaçlara göre Sitemizde kullanmakta olduğumuz çerezleri devre dışı bırakabilir, silebilir, değiştirebilir veya Sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz.

C. Çerez Kullanımının Hukuki Sebepleri

Kesinlikle gerekli çerezler ile analitik ve işlevsel çerezler yoluyla elde edilen kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması veya doğrudan doğruya ifası ile ilgili olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Reklam ve pazarlama çerezleri vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

D. Çerezlerin Kabul Edilmemesi Durumunda Ne Olur?

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın çerez ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.

Sitemizde yer alan çerezleri kabul etmemeye karar vermeniz durumunda veya bazı çerezleri silmeniz halinde Sitemizi kullanımınız olumsuz yönde etkilenebilir; sunduğumuz hizmetlerin kararsız çalışması ya da hiç çalışmaması durumu yaşanabilir. Çerezlerin kullanımını engellemek, Sitemizde sunduğumuz bazı hizmetleri kullanamamanıza veya Sitemizde yapabilecekleriniz ile tasarım ve kullanıcı deneyimi üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir.

 

E. Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

 

Çerezlerin kullanılmasına ilişkin tercihinizi kullanmakta olduğunuz internet tarayıcınızın ayarları üzerinden kısmen değiştirebilmeniz mümkündür. Farklı internet tarayıcılarında çerez tercihlerinizi ne şekilde kontrol edebileceğinize ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilir, kullanmış olduğunuz internet tarayıcısına ilişkin çerez ayarlarını değiştirebilirsiniz:

Çerezler dışında kalan kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirmeye ve Sitemizde yer alan veri işlemesine ilişkin olarak KVKK’nın 11’inci maddesinde yer alan haklarınız ile Derkoset’e veri sorumlusu sıfatıyla yapabileceğiniz başvuruya ilişkin detaylı bilgiler için Derkoset Müşteri Aydınlatma Metni’ne başvurabilirsiniz.

 

 

 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR VE KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusunu, Derkoset Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Satıcı”) ile www.mrecete.com adresi (“İnternet Sitesi”) üzerinden Satıcı tarafından satılan ürünlerden satın almak isteyen Alıcı (“Alıcı”) arasındaki mesafeli sözleşmeye (“Sözleşme”) ilişkin olarak hak ve yükümlülüklerin tespit edilmesi oluşturmaktadır.

SATICI’YA İLİŞKİN BİLGİLER

UNVAN          : Derkoset Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Satıcı”)

ADRES          : Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. T.Kent Sit. A16 Blok No.10N/Z04 Esenler/İstanbul

MERSİS NO : 0293106398100001

E-POSTA      : [email protected]

 1. SÖZLEŞME’YE KONU MAL VE HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
  1. Sözleşme’ye konu ürünlere ilişkin tür, miktar, marka, adet, fiyat, kullanım amacı gibi temel özellikler İnternet Sitesi’nin ilgili bölümünde yer almaktadır.
  2. İnternet Sitesi’nde ürünler için ilan edilen fiyatlar satış fiyatları olup satış fiyatları güncellenene veya değiştirilene kadar geçerlidir. İnternet Sitesi üzerinden süreli ve/veya kampanyalı olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen süre ve/veya kampanyanın sona ermesi ile birlikte geçerliliğini kaybeder.
 2. SATIŞ BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ
  1. Alıcı tarafından sipariş edilmek istenen ürüne ilişkin satış bedeli İnternet Sitesi’nde ilan edilen satış fiyatı kadardır. Alıcı’nın talebi doğrultusunda satış bedeline ek olarak nakliye, teslim ve benzeri ek masrafların ilave edilmesi söz konusu olabilir.
  2. Satış bedelinin tahsilatı, Satıcı’nın seçmiş olduğu ödeme sistemi aracılığı ile sağlanmaktadır. Kredi kartı ile yapılan işlemlerde kredi kartı ekstresine yansıtılır.
 3. SÖZLEŞME’NİN İFASI VE TESLİMAT
  1. Satıcı, ödemeye ilişkin banka onayını aldıktan sonra siparişi hazırlanmaya başlayacaktır.
  2. Satıcı tarafından gönderilmeye hazır hale getirilen sipariş, Alıcı’nın belirtmiş olduğu adrese, Alıcı tarafından teslim alınmak üzere gönderilecektir. Satıcı, siparişin Alıcı tarafından belirtilen adrese gönderilmesi dışında taşıma ile ilgili hususlardan dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

5.    ALICI TEYİDİ

Alıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmeden önce, söz konusu işleme ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyarak bilgilendiği yönünde teyit verdiğini beyan eder.

6.    CAYMA HAKKI

  1. Alıcı, satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki üçüncü bir kişiye/kuruluşa teslim tarihinden itibaren en geç 14 gün içerisinde, Satıcı’ya yukarıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
  2. Cayma hakkının kullanılması durumunda alıcı, buna ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde ürünü, Satıcı’ya iade etmek zorundadır. İade ve değişim taleplerinde kargo masrafı Alıcı’ya aittir.
  3. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerde iade veya değişim mümkün değildir.

7.    UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Alıcı, Sözleşme kapsamında sağlanan hizmete ilişkin karşılaştığı sorunlar konusunda öncelikli olarak [email protected] adresinden Satıcı’ya şikâyet bildiriminde bulunacaktır. Satıcı, şikâyet üzerine Alıcı’nın haklarını gözeterek en kısa sürede sorunu çözmeye çalışacaktır. Satıcı tarafından çözüm sağlanamaması veya sunulan çözümün Alıcı tarafından uygun bulunmaması halinde, Alıcı’nın, hizmetin bedeline göre, yerleşim yerinin bulunduğu veya Sözleşme’nin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvurma hakkı saklıdır.

 

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI:

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve sair mevzuat kapsamında Derkoset Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Derkoset”) veya onun yetkilendirdiği aracı hizmet sağlayıcılar tarafından yeni ürün veya hizmet, özel teklif ve kampanyaların tanıtımı, pazarlama iletişimi faaliyetleri ile anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin tarafıma gönderilmesini ve Derkoset tarafından bu amaçla kişisel verilerimin işlenmesini kabul ederim.

 

 

DERKOSET ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.      TARAFLAR

İşbu Derkoset Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Türkiye Cumhuriyeti kanunlara göre kurulmuş olan Derkoset Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Derkoset” veya “biz”) ile Derkoset tarafından hizmete sunulan www.mrecete.com alan adlı internet sitesinden (“Site”) yararlanmak isteyen tarafınız (“siz” veya “Üye”) aranızda akdedilmiştir. Derkoset ve Üye, tek başlarına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.

Üye, Site’ye kaydolmadan önce işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini ayrı ayrı okuyarak anladığını ve işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklere uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.      KAPSAM

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Üye’nin Site üzerinden sunulan hizmetten yararlanmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 1. ÜYELİK
  1. Üye, Site’nin üyeliğe ilişkin alanında yer alan bilgileri doldurmak suretiyle ve Sözleşme’yi kabul ederek üyelik işlemini gerçekleştirebilir.
  2. Derkoset üyeliği Üye’ye özeldir ve bireysel kullanım içindir; üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, mirasçılara geçmez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez. Her Üye yalnızca bir üyeliğe sahip olabilir. Derkoset Üye’nin bu maddeye aykırı davranışları nedeniyle Üye’nin üyeliğini sona erdirebilir.
  3. Üye; işbu Sözleşme kapsamında sağladığı veya sağlayacağı bilgilerin doğru, güncel, geçerli ve tam olduğunu ve olacağını ve bilgilerin doğru, güncel, geçerli ve tam olmasını sağlamak adına Derkoset tarafından iletilen istekleri derhal yerine getireceğini, Derkoset’e sağlanmış olan bilgilerde bir değişiklik olması halinde değişikliği derhal Derkoset’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu yükümlülüğün ihlali, üyeliğin geçici veya sürekli olarak askıya alınmasına veya sonlandırılmasına sebebiyet verebilir.
  4. Üye; üyelik sırasında Derkoset’e vermiş olduğu bilgiler ile Site’ye erişim sağladığı cihaz ve şifre de dahil olmak üzere kendisinden başka kişilerin hesabını kullanmasına yol açabilecek her türlü şeyi korumakla yükümlüdür. Üyelik sonrasında, Üye tarafından üyelik şifresinin veya akıllı cihazın kaybedilmesi ya da çaldırılması veya herhangi bir nedenle üyeliğin üçüncü kişiler tarafından erişilebilir hale gelmesi durumunda, Üye’ye verilebilecek zararlardan Derkoset sorumlu değildir. 
  5. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde sona erdiği hallerde Taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat veya ücret talebinde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  6. Üye, Site’den faydalanırken işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Aşağıda belirtilen haller, üyeliğinizin kabul edilebilir kullanım sınırları dışında kalmaktadır:
  1. Üçüncü kişilerin hesabınız üzerinden Site veya içeriğini kullanmasına veya Site veya içeriğinden yararlanmasına izin veya sebebiyet vermeniz,
  2. Üçüncü kişiler ad ve hesabına işlem gerçekleştirmeniz,
  3. Üyeliği herhangi bir ticari veya hukuka aykırı bir amaçla kullanmanız,
  4. Üyelik veya üyelik bilgilerinizi satmanız, kiralamanız, devretmeniz, ödünç vermeniz, takasa konu etmeniz veya bunlar üzerinde başka herhangi bir şekilde tasarrufta bulunmanız.
  1. Üyeliğinizin işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde kullanılması halinde, Derkoset tüm hak ve yetkilerini saklı tutmak kaydıyla, üyeliğinizi geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir veya sonlandırabilir.
 1. SİTE KULLANIM KURALLARI
  1. Üye; Site’nin güvenliğinin, bütünlüğünün ve güvenilirliğinin sağlanması aşağıda yer verilen kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:
 1. Site üzerinden hukuka, işbu Sözleşme’ye veya Site’nin belirli özellik veya sayfalarının kullanımına uygulanacak diğer hüküm ve koşullara aykırılık teşkil edecek faaliyetlerde bulunmamalısınız.
 2. Site’yi, Site’ye zarar verecek veya diğer kullanıcıların Site’yi kullanımını engelleyecek şekilde kullanmamalısınız.
 3. Altyapımıza gereksiz veya orantısız büyüklükte yükleme yapmamalısınız.
 4. Herhangi bir amaçla Site’ye veya Site’de yer alan içeriğe erişim sağlamak, Site’yi/içeriği kontrol etmek, kopyalamak veya diğer şekillerde kullanmak için robot, örümcek ve diğer otomatik yöntemleri kullanmamalısınız.
 5. Site’ye veya Derkoset’in diğer sistemlerine zarar vermeye, el koymaya veya sistemleri engellemeye yönelik bilgisayar programlama rutinlerini ve virüsleri kullanmamalı ve dağıtımını yapmamalısınız.
 6. Site’yi zayıf noktaların tespiti için test etmemeli, taramamalı ve incelememelisiniz.
 7. Hack, hile (cheat), bot, hile dosyası, mod ve otomasyon programları dâhil ancak bunlar ile sınırlı olmaksızın, Site’nin içeriği, yazılımı veya bunların herhangi bir öğesi ile etkileşime geçen veya bunlara müdahale eden yetkisiz programlar kullanmamalısınız.
 8. Derkoset yazılımı/sistemleri ile Derkoset arasındaki iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya içerik hakkındaki bilgileri kaydetmek için içerik tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak içerik hakkında bilgi toplayan programları kullanmamalısınız.
 9. Site’yi veya Site’de yer alan içeriği, yetkisiz şekilde kullanmamalı veya kişisel ve ticari olmayan kullanımlar dışında kullanıma konu etmemelisiniz.
 10. İnternet servis sağlayıcılarımızdan, ödeme kuruluşlarından, çözüm ortaklarımızdan ve diğer sağlayıcılarımızdan aldığımız hizmetleri kaybetmemize sebep olabilecek davranışlarda bulunmamalısınız.
 11. Site üzerinden sağlanan mecraları, reklam veya reklam amaçlı herhangi bir içerik paylaşmak veya yayınlamak için kullanmamalısınız.
 12. Fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlallerde bulunmamalısınız.

5.      TEKNİK GEREKLİLİKLER VE ERİŞİLEBİLİRLİK

  1. Derkoset, Site’nin devamlı ve kesintisiz kullanılabilirliğini garanti ve taahhüt etmemektedir. Site; teknik arızalar, bakım, tadilat, değişiklik ve güncellemeler sebebiyle tamamen veya kısmen erişime kapanmış, çalışmıyor veya kesintiye uğramış olabilir. Üye, bahsi geçen sebeplere dayanarak hiçbir şekilde Derkoset’in hukuki sorumluluğuna başvuramayacağını kabul ve beyan eder.
  2. Site’yi kullanabilmeniz ve Site üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için uyumlu cihaz, donanım, yazılım ve internet erişimine sahip olmanız gerekmektedir. Bahsi geçen teknik gerekliliklerin karşılanmasına ve cihaz ve donanımın kullanımına ilişkin gerekli bilginin edinilmesi münferiden sizin sorumluluğunuzda olup, Site ve Site aracılığıyla sunulan hizmetlerin kalitesi bu faktörlere bağlı olarak değişebilir.

6.         FİKRİ MÜLKİYET

  1. Site üzerinden sağlanan metinler, grafikler, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, yazılım, komutlar, kaynak kodları, API, fotoğraflar, sesler, müzikler, videolar, interaktif özelikler, markalar ve logolar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Site ile bağlantılı tüm içeriğin veya içeriğin kullanım hakkının sahibi Derkoset’tir ve söz konusu içerik fikri mülkiyet ve haksız rekabet hukuku ile korunmaktadır.
  2. Üye; Site içeriğini hiçbir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı, işlememeyi, istismar etmemeyi ve (fikir veya yazılım olarak) bunlardan faydalanarak eser meydana getirmemeyi kabul eder.
 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT İNTERNET SİTELERİ
  1. Site, üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin linkler içerebilir. Üçüncü kişilere ait siteler tamamen bizden bağımsız hareket etmekte olup; Site’de bu tür sitelere link verilmesi, üçüncü kişiler ile Derkoset arasında herhangi bir ilişki bulunduğu, Derkoset’in link verilen siteleri desteklediği, onayladığı veya tahkik ettiği anlamına gelmemektedir. Derkoset link verilen sitelerde yer alan reklam, materyal, ürün ve hizmetler de dahil hiçbir içeriğe dair garanti veya taahhüt vermemektedir.
  2. Derkoset’in internet sitesi dışında üçüncü kişilere ait internet sitelerinin işleyişi ve uygulamalarından sorumlu olmadığını ve bu sitelerden kaynaklanan veya siteler ile bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir talep, şikâyet veya uyuşmazlığın Derkoset’e karşı ileri sürülemeyeceğini açıkça kabul ve beyan edersiniz. Üçüncü kişilere ait internet sitelerine ait gizlilik politikaları ile bahsi geçen siteleri kullanımın tabi olduğu hüküm ve koşulları öğrenmeli ve bunları kullanıp kullanmamak konusunda kendiniz karar vermelisiniz.
 2. GARANTİ VE TAAHHÜTLERİN REDDİ
  1. İŞBU SÖZLEŞMENİN HİÇBİR HÜKMÜ, DERKOSET TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT TEŞKİL ETMEMEKTEDİR. SİTE VE SİTE ÜZERİNDEN SAĞLANAN HER TÜRLÜ İÇERİK VE HİZMET, “OLDUĞU GİBİ”, “ELVERİŞLİĞİ OLDUĞU ÖLÇÜDE” VE “HER TÜRLÜ KUSURUYLA BİRLİKTE” SUNULMAKTADIR. HUKUKEN İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, SİTE VE SİTE ÜZERİNDEN SUNULAN İÇERİK VE HİZMETLERE, ANLAŞMALI KARGO ŞİRKETLERİNE VE DERKOSET’İN DİĞER İŞ ORTAKLARINA VE BUNLARA AİT MAL VE HİZMETLERE DAİR HİÇBİR GARANTİ VEYA GÜVENCE SAĞLAMAMAKTA VE SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEYİZ.
  2. İŞBU MADDEDE YER ALAN HÜKÜMLER, AYNI ZAMANDA BAĞLI ŞİRKETLERİMİZ, İŞTİRAKLERİMİZ, MÜDÜRLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ, PAY SAHİPLERİMİZ, TEMSİLCİLERİMİZ, ACENTELERİMİZ VE LİSANSÖRLERİMİZ İÇİN DE HÜKÜM İFADE ETMEKTEDİR.
  3. BU MADDEDE YER ALAN HİÇBİR HÜKÜM, DERKOSET’İN BAHSİ GEÇEN EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRME NİYETİ OLDUĞU VEYA BAHSİ GEÇEN DURUMLARIN MEYDANA GELECEĞİNİ KABUL ETTİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.
 3. SORUMSUZLUK KAYDI
  1. Derkoset; üye ya da üye’yle ilişkili üçüncü kişilere karşı site’nin kullanımından ya da kullanılamamasından VEYA derkoset TARAFINDAN sağlanan HİZMETLERDEN kaynaklanan veya bununla bağlantılı olan hiçbir özel, dolaylı, tesadüfi, cezalandırıcı emsal veya yansıma zarardan ya da kar veya gelir kaybından dolayı zarar olasılığından haberdar olduğu veya olması gerektiği durumlarda dahi hiçbir hal ve şart altında akdi, haksız fiil niteliğinde özen sorumluluğu veya hiçbir diğer hukuki sorumluluk düzenlemesine veya prensibine dayalı olarak sorumlu tutulamaz. 
 4. TAZMİNAT
  1. Üye, Site’yi işbu Sözleşmeye ve mevzuata aykırı olarak kullanması veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinden kaynaklanan veya bununla ilişkili olan tüm talep, sorumluluk, iddia ve makul avukatlık ücretleri dâhil masraflara karşı Derkoset ve çalışanlarını, yöneticilerini, temsilcilerini ve iş ortaklarını savunmak, tazmin etmek ve sorumsuz kılmakla yükümlüdür.
 5. MÜCBİR SEBEP
  1. Mücbir sebep, Derkoset’in bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerinin tamamı veya bir kısmının makul kontrolü dışında, elinde olmayan sebeplerle yerine getirmesinin kendisinden beklenemeyeceği halleri ifade eder. Bu haller sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğal afet, grev ve lokavt halleri, hükümetin kanun, tüzük ve yönetmelikleri, resmi makamların müdahalesi, yerel/yabancı otoritelerin uygulamaları, harp, ayaklanma, sivil isyan, imkân ve donanımlardaki aksaklıklar gibi halleri kapsar.
 6. BÖLÜNEBİLİRLİK
  1. İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir kayıt, şart ya da hüküm, herhangi, bir şekilde geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz kılınırsa, bu durum, diğer hükümlerin ve işbu Sözleşme’de atıf yapılan diğer dokümanların geçerliliğini, hukuka uygunluğunu ve ifa kabiliyetini etkilemez.

13.    BİLDİRİMLER

13.1. İşbu Sözleşme uyarınca Derkoset’e gönderilmesi zorunlu kılınan veya kabul edilen tüm bildirim ve yazışmalar, Türkçe olarak yazılı yapılır ve Derkoset tarafından adres değişikliğine ilişkin bildirim yapılmadığı sürece, aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden birine (elden, taahhütlü postayla, kurye veya acele posta hizmetiyle, e-mail yoluyla) iş günlerinde gönderilmesi halinde, usulüne uygun olarak gönderilmiş, teslim edilmiş ve alınmış sayılır.

E-posta adresi   : [email protected]

  1. Aksi işbu Sözleşmede kararlaştırılmadıkça, bu Sözleşme’de Üye’ye gönderilmesi zorunlu kılınan veya kabul edilen tüm bildirim ve yazışmalar Türkçe olarak yazılı yapılır ve Derkoset tarafından bildirilen iletişim bilgilerinden birine (elden, taahhütlü postayla, kurye veya acele posta hizmetiyle, e-mail veya faks yoluyla) gönderilmesi halinde, usulüne uygun olarak gönderilmiş, teslim edilmiş ve alınmış sayılır. Derkoset, belirtilen yöntemler yerine üyeliğiniz üzerinden de size bildirim yapmayı tercih edebilir.
 1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin esasına ve yorumlanmasına Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Sözleşme’den veya onunla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm iddia, çekişme ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

15.         YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin Üye tarafından onaylandığı andan itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

İnternet sitemizde kullanmakta olduğumuz çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.